سند تحول مدارس هوشمند

سند تحول مدارس هوشمند

سندتحول بنیادین :

مدرسه تندیس  پیکره ای منسجم و هماهنگ از اعضای همراه و همدل که هم عهد و پیمان با یکدیگر می­کوشند تا در فضایی شاد و صمیمی و بهره گیری از امکانات و تکنولوژی کارآمد و به کارگیری شیوه های نوین یاددهی – یادگیری در راستای اهداف متعالی آموزش و پرورش همت گمارند.
بهترین مدرسه شهر شیراز

ارائه الگویی موفق در زمینه آموزش و پرورش نوین برای نیل به چهار هدف اصلی:

یادگیری برای دانستن
یادگیری برای توانستن
یادگیری برای زیستن
یادگیری برای با هم زیستن
آنچه فرزندانمان در مدرسه تندیس  می آموزند : 

خودباوری ، مهارت ارتباطی ، تفکر صحیح
ارتقا ، سطح بهداشت روانی
آموزش بر اساس تئوری هوش چندگانه
تربیت نسلی آگاه ، متعهد و کارآمد
ارتقا ء سطح علمی دانش آموزان
گسترش و به کارگیری فناوری اطلاعات در یاددهی – یادگیری (مدرسه هوشمند تندیس)